صفحه اصلی / ساختار معاونت / اداره امور تربیت بدنی

اداره امور تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی: رضا هاشمی ماد

مدرک تحصیلی: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت ورزشی

آدرس محل کار: پردیسان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم- حوزه امور ورزشی واحد قم

شماره مستقیم دفتر حوزه امور ورزشی: ۰۲۵۳۲۸۰۴۰۴۰

شماره داخلی:۱۸۰ و ۱۸۱

مشاهده رزومه

شرح وظایف حوزه مدیریت امور ورزشی