صفحه اصلی / ساختار معاونت / اداره امور تربیت بدنی

اداره امور تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی جنتی نیا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی

آدرس محل کار: پردیسان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم- حوزه امور ورزشی واحد قم

شماره مستقیم دفتر حوزه امور ورزشی: ۰۲۵۳۲۸۰۴۰۴۰

شماره داخلی:۱۸۰ و ۱۸۱

مشاهده رزومه محمد مهدی جنتی نیا

شرح وظایف حوزه مدیریت امور ورزشی