تشکل های سیاسی

تعریف:
جامعه اسلامی دانشجویان اتحادیه ای متشکل از جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسرکشور می باشد به منظور پشتیبانی و هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دفاتر دانشگاهی، شورای منتخب دانشگاه های عضو، مطابق با اساسنامه و مرامنامه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با نام شورای مرکزی، این اتحادیه را اداره می نماید.
اهداف:
برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت های جمعی دانشجویان و دانش اموختگان مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها در جهت تعمیق فرهنگ و معارف اسلامی، رشد بینش سیاسی و انقلابی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و گسترش مشارکت مدنی آنها در راستای پرورش نیروهای توانمند در جهت تحقق آرمان های اسلام ناب محمدی(ص) بر اساس دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) و و لی فقیه زمان.